gm corporate logo gm corporate statement
   
GM Corporate and
Fiduciary Services Ltd.
147/1, St. Lucia Street,
Valletta VLT 1185, Malta.
+(356) 2123 5341
info@gmint.com
GM Corp Linkedin GM Corp Facebook
Εισαγωγή
-

Σημαντικός αριθμός αλλοδαπών μεταφέρει τη βάση του στη Μάλτα και επωφελείται από τους διαφόρους κανονισμούς περι παραμονής. Αρκετοί λόγοι οδηγούν σε αυτήν την απόφαση, μερικοί εκ των οποίων είναι:


• πολύ ευνοϊκό κλίμα
• πανέμορφες παραλίες και γαλαζοπράσινες θάλασσες
• πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά
• υψηλό επίπεδο ζωής
• ασφάλεια


Η Μάλτα προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα, όπως:


• αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Αγγλόφωνοι ημεδαποί
• Φορολογικά οφέλη
• Πληθώρα συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης
• Πρόσβαση σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης
• Εξαιρετική θαλάσσια πρόσβαση τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα


Προς το τέλος του 2011, η κυβέρνηση της Μάλτας, στο πλαίσιο αναμόρφωσης των Κανονισμών Περί Μόνιμης Διαμονής (Permanent Residence Regulations), δημοσίευσε διάφορους κανονισμούς. Σε αυτούς συμπερλαμβάνονται οι Κανονισμοί Περί Σχεδίου Διαμενόντων (αναθεώρηση) [Residents Scheme (Amendment) Regulations], οι Κανονισμοί περί προσώπων Υψηλής Καθαράς Αξίας (High Net Worth individuals Rules) και οι Κανονισμοί περί προσώπων με Εξαιρετικά Προσόντα (Highly Qualified Persons Rules).


Ο σκοπός των High Net Worth Individuals (HNWI) Rules είναι η προσέλκυση προσώπων στη Μάλτα τα οποία δε θελουν να επενδύσουν μόνο σε ακίνητη περιουσία στη χώρα αλλά επιθυμούν επίσης να συμβάλουν στην τοπική οικονομία. Δυο διαφορετικές ομάδες κανονισμών έχουν θεσπιστεί αναφορικά με τα πράσωπα υψηλής καθαρής αξίας. Η πρώτη εφαρμόζεται στους υπηκόους κρατών-μελών της ΕΕ (εκτός των υπηκόων Μάλτας), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας ενώ η δεύτερη σε υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, εκτός ΕΟΧ και εκτός της Ελβετίας.


Οι προσπάθειες της Μάλτας να καθιερωθεί ως onshore τόπος κατοικίας έχουν ευοδώσει καθώς σήμερα αναγνωρίζεται ως μια αποτελεσματική και άρτια ρυθμισμένη δικαιοδοσία με ένα σταθερό νομικό σύστημα. Θεμελιακά στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του μαλτέζικου συστήματος αποτελούν η σταθερότητα και η διαθεσιμότητα άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού. Ωστόσο, με την πρόσφατη ραγδαία ανάπτυξη των οικονομικών υπηρεσιών και της βιομηχανίας παιχνιδιών εξ αποστάσεως (μεταξύ άλλων), κατέστη σαφής η άμεση ανάγκη για πρόσθετο, εξαιρετικών προσόντων εργατικό δυναμικό. Γι’ αυτό το λόγο θεσπίστηκαν οι Highly Qualified Persons Rules – προκειμένου να προσελκύσουν τους καλύτερους του είδους στη Μάλτα.


Από όποιους Κανονισμούς και να επιθυμείτε να επωφεληθείτε, στη GM Corp είμαστε δίπλα σας προκειμένου να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Από τη συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεως έως την εύρεση της κατάλληλης κατοικίας για εσάς και την οικογένειά σας καθώς και βοήθεια και κατάθεση των αιτήσεών σας για επιστροφή φόρου.

 

Κανονισμοί περί Σχεδίου Διαμενόντων
+

Η συνήθης κατοικία στη Μάλτα απευθύνεται τόσο σε υπηκόους χωρών ΕΕ/ΕΟΧ όσο και σε υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, οι οποίοι επιθυμούν να μεταφέρουν την κατοικία τους από μια δικαιοδοσία με υψηλή φορολογία σε μια χώρα στο εξωτερικό με χαμηλή φορολογία.


Κάθε υπήκοος χώρας ΕΕ/ΕΟΧ έχει το δικαίωμα εισόδου και εξόδου με μόνη την επίδειξη ενός έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου καθώς και το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης εντός της Μάλτας για διάστημα τριών μηνών. Ωστόσο, σε περίπτωση διαμονής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απαιτείται η έκδοση άδειας από τις Μεταναστευτικές Αρχές. Ίδια προϋπόθεση ισχύει και για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ.


Η τρίμηνη προθεσμία μπορεί να παραταθεί σε εξάμηνη σε περιπτώσεις όπου ένα πρόσωπο προσκομίζει αποδείξεις ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των κείμενων κανονισμών, ψάχνει ουσιαστικά για εργασία και έχει σοβαρή πιθανότητα να εξασφαλίσει απασχόληση εντός των επιπλέον αυτών τριών μηνών.


Οι υπήκοοι χωρών ΕΕ/ΕΟΧ μπορεί να αποκτήσουν δικαίωμα παραμονής στη Μάλτα κατόπιν της αποδοχής τους για απασχόληση στη Μάλτα ή αφού ο αιτών αποδείξει ότι είναι αυτοεργοδοτούμενος ή ότι έχει ιδρύσει μια επιχείρηση στη Μάλτα, όπου και εργάζεται. Εάν ένα πρόσωπο δεν εργάζεται, θα πρέπει να αποδείξει (α) ότι είναι οικονομικά αυτάρκες, ήτοι ότι είναι ικανό να στηρίξει τον εαυτό του και τα μέλη της οικογένειάς του που τον συνοδεύουν ή προτίθενται να ζήσουν μαζί του στη Μάλτα και (β) ότι καλύπτεται από ασφάλιση ασθενείας κατά παντός κινδύνου ενώ βρίσκεται στη Μάλτα.


Ένα πρόσωπο που κατέχει άδεια παραμονής και θεωρείται φορολογικός κάτοικος Μάλτας, υπόκειται στους ίδιους φορολογικούς κανόνες και συντελεστές όπως κάθε Μαλτέζος κάτοικος. Ένα πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του αλλά όχι και την κατοικία του στη Μάλτα, υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για (α) εισόδημα που προκύπτει εκτός της Μάλτας, (β) εισόδημα που προκύπτει εκτός της Μάλτας αλλά λαμβάνεται στη Μάλτα και (γ) κεφαλαιουχικά κέρδη (φόρος υπεραξίας). Δε φορολογούνται τα κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν στο εξωτερικό αλλά αποστέλλονται στη Μάλτα. Ακολουθείται προοδευτικό σύστημα φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, με ανώτατο φορολογικό συντελεστή 35%.

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΑΜΟΥΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΑΜΟΥΣ; ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ % ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ;
0-8,500 0 0
8,501-14,500 15 1,275
14,501-19,500 25 2,725
19,501 35 4,676

 


 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ €; ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ % ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ;
0-11,900 0 0
11,901-21,200 15 1,785
21,201-28,700 25 3,905
28,701 35 6,775

 

Μόνιμη διαμονή

 

Αφού έχει ζήσει στη Μάλτα για συνεχόμενο διάστημα πέντε (5) ετών, ο υπήκοος χώρας ΕΕ (και τα μέλη της οικογένειάς του) έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση μόνιμης διαμονής. Θα πρέπει να ζει στη Μάλτα και να είναι μισθωτός ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή να είναι φοιτητής ή να διαθέτει επαρκείς πόρους καθ’όλη την περίοδο των πέντε (5) ετών. Ο χαρακτήρας της διαμονής ως μόνιμης δε θίγεται από προσωρινές απουσίες μέχρι έξι (6) μήνες ετησίως ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Επίσης, δε θίγεται από μια μεμονωμένη απουσία με διάρκεια δώδεκα συναπτών µηνών για σοβαρούς λόγους (εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση ή επαγγελµατική τοποθέτηση σε άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα).

 

Τα πρόσωπα τα οποία έχουν διαµείνει νοµίµως για συνεχές χρονικό διάστηµα πέντε ετών στη Μάλτα έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής. Προσωρινές απουσίες από τη Μάλτα δε διακόπτουν την προσμέτρηση και θεωρούνται ως διαστήματα απουσίας. Ως τέτοιες θεωρούνται τα διαστήματα που είναι συντομότερα των έξι συνεχόμενων μηνών εντός του ίδιου έτους (της συγκεκριμένης πενταετούς περιόδου) αλλά συνολικά δεν υπερβαίνουν τους δέκα μήνες καθ’όλη την πενταετή περίοδο.
 

Κανονισμοί περί προσώπων Υψηλής Καθαράς Αξίας: υπήκοοι χωρών ΕΕ/ΕΟΧ/ Ελβετίας
+

Ένα πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για να υπαχθεί σε ειδικό φορολογικό καθεστώς, βάσει των Κανόνων HNWI, προ της εισόδου του στη Μάλτα. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, το πρόσωπο αυτό πρέπει να αποδείξει επαρκώς στην αρμόδια φορολογική αρχή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ήτοι:

 


1. Ο αιτών πρέπει να κατέχει ακίνητη περιουσία που να υπάγεται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς (Qualifying Property Holding). Για να θεωρηθεί ως τέτοια, ο αιτών πρέπει:


a. Να είναι κύριος ακίνητης περιουσίας στη Μάλτα, η οποία πρέπει να έχει αγοραστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 έναντι τιμήματος τουλάχιστον €400,000 ή
b. Να μισθώνει ακίνητη περιουσία στη Μάλτα έναντι ετήσιου μισθώματος τουλάχιστον €20,000
c. Ο αιτών και τα μέλη της οικογενείας του θα πρέπει να δηλώσουν ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως τον κύριο τόπο διαμονής του παγκοσμίως.


Μερικές προϋποθέσεις μπορεί να διαφέρουν για αιτούντες που, ενώ είχαν ήδη εγγραφεί για να υπαχθούν στο καθεστώς των Residents Scheme Regulations, επιθυμούν να υπαχθούν στους HNWI Rules.


Ο αιτών δε χρειάζεται να είναι ιδιοκτήτης ή μισθωτής της ακίνητης περιουσίας που υπάγεται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς κατά το στάδιο της αιτήσεως. Το κύρος της αιτήσεως δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι δεν έχει επισυναφθεί σε αυτή αντίγραφο του συμβολαίου πωλήσεως, του συμφώνου πωλήσεως ή της συμβάσεως μισθώσεως. Ωστόσο, τα πρόσωπα που θα έχουν αποκτήσει ή μισθώσει μια τέτοια ακίνητη περιουσία κατά το στάδιο της αιτήσεως απαιτείται να επισυνάψουν ένα επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου συμβολαίου στο έντυπο της αιτήσεως.


2. Ο αιτών δεν πρέπει να επωφελείται ούτε από τους Residence Scheme Regulations ούτε από τους Highly Qualified Persons Rules.


3. Ο αιτών πρέπει να είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ (εκτός της Μάλτας), της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, του Λίχτενσταϊν ή της Ελβετίας.


4. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει σταθερούς και επαρκείς πόρους, προκειμένου να συντηρείται ο ίδιος και τα εξαρτώμενα από αυτόν μέλη δίχως ανάγκη προσφυγής στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Μάλτας.


5. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει ένα έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο.


6. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει ασφάλιση ασθενείας που να καλύπτει τον εαυτό του και τα εξαρτώμενα μέλη του έναντι παντός κινδύνου εντός της ΕΕ που υπό κανονικές συνθήκες καλύπτονται οι υπήκοοι Μάλτας. Η ασφάλεια υγείας πρέπει να παρέχεται από μια αδειούχο εταιρία στη Μάλτα ή από μια ασφαλιστική εταιρία διεθνούς κύρους.


7. Ο αιτών δεν πρέπει να έχει την κατοικία του ούτε να σκοπεύει να μεταφέρει την κατοικία του στη Μάλτα εντός διαστήματος πέντε ετών από την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή σε ειδικό φορολογικό καθεστώς.


8. Ο αιτών πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του τεστ «ήθους και καταλληλότητας», ήτοι πρέπει να αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι διαθέτει καλό χαρακτήρα και ηθικές αρχές, ότι δε διαθέτει ποινικό μητρώο, ότι δεν του έχει επιβληθεί αποκλεισμός ή λογοκρισία από επαγγελματικούς ή ρυθμιστικούς φορείς καθώς και ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση από κάποιο αρμόδιο δικαστήριο/αρμόδια αρχή.


Σύμφωνα με αυτούς τους Κανονισμούς, η αίτηση υπαγωγής σε ειδικό φορολογικό καθεστώς μπορει να κατατεθεί μόνο στον Έφορο Εσωτερικών Προσόδων διαμεσου ενός Authorised Registered Mandatory (ARM). Ως ARM λειτουργεί ένα πρόσωπο που έχει άδεια ασκήσεως δικήγορίας, ένας πληρεξούσιος, ένας διορισμένος συμβολαιογράφος ή ένα πρόσωπο που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Τα μέλη συγκεκριμένων μαλτέζικων οργανισμών μπορούν επίσης να διοριστούν ως ARM. Ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο ανήκει τουλάχιστον κατά 75% (άμεσα ή έμμεσα) σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού ως ARM, δικαιούται να ενεργεί ως Authorised Registered Mandatory. Τα καθήκοντα του ARM συνίστανται στην υποβολή της αιτήσεως και συγκεκριμένων δηλώσεων εκ μέρους του αιτούντος, όπως της δηλώσεως περί επαρκών και τακτικών πόρων, περί μη υπάρξεως κατοικίας στη Μάλτα κτλ. Η βεβαίωση ή αίτημα για προσκόμιση παραιτέρω πληροφοριών θα αποστέλλεται στον Authorised Regulatory Mandatory του αιτούντος.


Σύμφωνα με τους HNWI Rules, από την ημερομηνία επιβεβαίωσης υπαγωγής σε ειδικό φορολογικό καθεστώς και εφεξής, ο αιτών θα υπάγεται σε φορολογικό συντελεστή 15% επί του ληφθέντος εισοδήματος στη Μάλτα από αλλοδαπές πηγές. Το πρόσωπο αυτό εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση απαλλαγής από τη διπλή φορολογία, δεδομένου οτι (α) ο ελάχιστος πληρωτέος φόρος του είναι €20,000 για κάθε φορολογικό έτος, και (β) εαν έχει εξαρτώμενα μέλη, πρέπει να καταβάλει €2,500 επιπλέον/φορολογικό έτος για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Το ελάχιστο καταβλητέο ποσό του πληρωτέου φόρου δεν είναι επιστρέψιμο και ο ελάχιστος φόρος για το πρώτο έτος πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο έως την ημερομηνία κατάθεσης της επιστροφής φόρου (ο ελάχιστος αυτός φόρος δεν εμπίπτει στο πλαίσιο πληρωμών προσωρινής φορολογίας). Το εισόδημα που προκύπτει στη Μάλτα απο οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική δραστηριότητα θα υπόκειται σε σταθερό φορολογικό συντελεστή 35% επί του συνολικού αυτού εισοδήματος.
 

Κανονισμοί περί Προσώπων Υψηλής Καθαράς Αξίας: Υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ/ Ελβετίας
+

Κάθε πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει αίτηση για να υπαχθεί σε ειδικό φορολογικό καθεστώς, βάσει των Κανόνων HNWI, προ της εισόδου του στη Μάλτα. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, το πρόσωπο αυτό πρέπει να αποδείξει επαρκώς στον Έφορο Εσωτερικών Προσόδων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ήτοι:


1. Ο αιτών πρέπει να κατέχει ακίνητη περιουσία που να υπάγεται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς (Qualifying Property Holding). Για να θεωρηθεί ως τέτοια, ο αιτών πρέπει:


a. Να είναι κύριος ακίνητης περιουσίας στη Μάλτα, η οποία πρέπει να έχει αγοραστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 έναντι τιμήματος τουλάχιστον €400,000 ή
b. Να μισθώνει ακίνητη περιουσία στη Μάλτα έναντι ετησίου μισθώματος τουλάχιστον €20,000
c. Ο αιτών και τα μέλη της οικογένειάς του θα πρέπει να δηλώσουν ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως τον κύριο τόπο διαμονής του παγκοσμίως.


Μερικές προϋποθέσεις μπορεί να διαφέρουν για αιτούντες που, ενώ είχαν ήδη εγγραφεί για να υπαχθούν στο καθεστώς των Residents Scheme Regulations, επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των HNWI Rules.


Εαν ένα πρόσωπο δηλώνει ότι δε σκοπεύει να γίνει μόνιμος κάτοικος Μάλτας, δεν επιτρέπεται να περνάει περισσότερους από εννέα μήνες ενός ημερολογιακού έτους στη Μάλτα και επομένως θα αναμένεται να βρίσκεται εκτός Μάλτας για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών του ημερολογιακού έτους. Τέτοιο πρόσωπο δεν μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα μόνιμου κατοίκου και επομένως δεν απαιτείται να συνομολογήσει κάποια προβλεπόμενη εκ του νόμου σύμβαση προκειμένου να επωφεληθεί από τους High Net Worth Individuals Rules.


Ωστόσο, σε περίπτωση που ένα πρόσωπο δηλώνει ότι επιθυμεί να γίνει μόνιμος κάτοικος Μάλτας, θα πρέπει να αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος μιας ειδικής σύμβασης, η οποία συνομολογείται μεταξύ του αιτούντος και της Κυβέρνησης της Μάλτας, δυνάμει της οποίας ο αιτών συνεισφέρει ένα ποσό στην Κυβέρνηση της Μάλτας.


2. Ο αιτών δεν πρέπει να επωφελείται ούτε από τους Residence Scheme Regulations ούτε από τους Highly Qualified Persons Rules.


3. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει σταθερούς και επαρκείς πόρους, προκειμένου να συντηρείται ο ίδιος και τα εξαρτώμενα από αυτόν μέλη δίχως ανάγκη προσφυγής στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Μάλτας.


4. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει κάποιο έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο.


5. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει ασφάλιση ασθενείας που να καλύπτει τον εαυτό του και τα εξαρτώμενα από αυτόν μέλη της οικογένειάς του έναντι παντός κινδύνου εντός της ΕΕ, ασφάλιση που συνήθως χρησιμοποιείται και από τους υπηκόους Μάλτας. Η ασφάλεια υγείας πρέπει να παρέχεται από μια αδειούχο εταιρία στη Μάλτα ή από μια ασφαλιστική εταιρία διεθνούς κύρους.


6. Ο αιτών δεν πρέπει να έχει τη μόνιμη κατοικία του ούτε να σκοπεύει να μεταφέρει την κατοικία του στη Μάλτα εντός διαστήματος πέντε ετών από την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή σε ειδικό φορολογικό καθεστώς.


7. Ο αιτών πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του τεστ «ήθους και καταλληλότητας», ήτοι πρέπει να αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι διαθέτει καλό χαρακτήρα και ηθικές αρχές, ότι δε διαθέτει ποινικό μητρώο, ότι δεν του έχει επιβληθεί αποκλεισμός ή λογοκρισία από επαγγελματικούς ή ρυθμιστικούς φορείς καθώς και ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση από κάποιο αρμόδιο δικαστήριο/αρμόδια αρχή.


8. Ο αιτών πρέπει να μιλάει άπταιστα Μαλτέζικα ή Αγγλικά


9. Ο αιτών δεν πρέπει να είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, του Λίχτενσταϊν ή της Ελβετίας.


Σύμφωνα με αυτούς τους Κανονισμούς, η αίτηση υπαγωγής σε ειδικό φορολογικό καθεστώς μπορει να κατατεθεί μόνο στον Έφορο Εσωτερικών Προσόδων διαμέσου ενός Authorised Registered Mandatory (ARM). Ως ARM λειτουργεί ένα πρόσωπο που έχει άδεια ασκήσεως δικηγορίας, ένας πληρεξούσιος, ένας διορισμένος συμβολαιογράφος ή ένα πρόσωπο που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Τα μέλη συγκεκριμένων μαλτέζικων ινστιτούτων μπορούν επίσης να διοριστούν ως ARM. Ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο ανήκει τουλάχιστον κατά 75% (άμεσα ή έμμεσα) σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού ως ARM, δικαιούται να ενεργεί ως Authorised Registered Mandatory. Τα καθήκοντα του ARM συνίστανται τόσο στην υποβολή της αιτήσεως όσο και συγκεκριμένων δηλώσεων εκ μέρους του αιτούντος, όπως της δηλώσεως περί επαρκών και τακτικών πόρων, μη υπάρξεως μόνιμης κατοικίας στη Μάλτα κτλ. Η βεβαίωση ή αίτημα για προσκόμιση παραιτέρω πληροφοριών θα αποστέλλεται στον Authorised Regulatory Mandatory του αιτούντος.


Οποιαδήποτε δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε χώρα εκτός της Μάλτας και προσκομίζονται στη Μάλτα μαζί με την αίτηση για υπαγωγή στο ειδικό φορολογικό καθεστώς που προβλέπουν οι HNWI Rules, πρέπει να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης σύμφωνα με τη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης Αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων».


Σύμφωνα με τους HNWI Rules, από την ημερομηνία επιβεβαίωσης υπαγωγής σε ειδικό φορολογικό καθεστώς και εφεξής, ο αιτών θα υπάγεται σε φορολογικό συντελεστή 15% επί του εισοδήματος που λαμβάνει στη Μάλτα από αλλοδαπές πηγές. Το πρόσωπο αυτό εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση απαλλαγής από τη διπλή φορολογία, με την προϋπόθεση οτι (α) ο ελάχιστος πληρωτέος φόρος του είναι €25,000 για κάθε οικονομικό έτος και (β) εαν έχει εξαρτώμενα μέλη, πρέπει να καταβάλει €5,000 επιπλέον κάθε οικονομικό έτος για κάθε εξαρτώμενο μέλος.


Το ελάχιστο καταβλητέο ποσό του πληρωτέου φόρου δεν είναι επιστρέψιμο και ο ελάχιστος φόρος για το πρώτο έτος πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο έως την ημερομηνία κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης (ο ελάχιστος αυτός φόρος δεν εμπίπτει στο πλαίσιο πληρωμών προσωρινής φορολογίας). Εαν ο πληρωτέος φόρος, βάσει του φορολογικού υπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απαλλαγής από διπλή φορολόγηση), είναι κατώτερος του ελαχίστου υποχρεωτικώς καταβλητέου φόρου, τότε καταβλητέο είναι το ελάχιστο αυτό προβλεπόμενο ποσό. Το εισόδημα που προκύπτει στη Μάλτα απο οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική δραστηριότητα θα υπόκειται σε σταθερό φορολογικό συντελεστή 35% επί του συνολικού αυτού εισοδήματος.
 

Κανονισμοί περί προσώπων με Εξαιρετικά Προσόντα
+

Σκοπός του Legal Notice 106 με τίτλο «Highly Qualified Persons (HQP) Rules, 2011 (όπως τροποποιήθηκε)» είναι η προσέλκυση προσώπων με εξαιρετικά προσόντα για στελέχωση συγκεκριμένων θέσεων που χαρακτηρίζονται ως «επιλέξιμες θέσεις» ("eligible office") σε εταιρίες που έχουν αδειοδοτηθεί και/ή αναγνωρισθεί από την Αρμόδια Αρχή, ήτοι τη Malta Financial Services Authority (MFSA) και/ή τη Lotteries and Gaming Authority (LGA). Οι HQP Rules εφαρμόζονται στο εισόδημα που φορολογείται για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) αναφορικά με πρόσωπα που δεν έχουν την κατοικία τους στη Μάλτα.


Ως «επιλέξιμες θέσεις» ("eligible office") θεωρείται η απασχόληση σε μια από τις ακόλουθες θέσεις:

• Actuarial Professional;
• Chief Executive Officer;
• Chief Financial Officer;
• Chief Commercial Officer;
• Chief Insurance Technical Officer;
• Chief Investment Officer;
• Chief Operations Officer;
• Chief Risk Officer (including Fraud and Investigations Officer);
• Chief Technology Officer;
• Chief Underwriting Officer;
• Head of Investor Relations;
• Head of Marketing (including Head of Distribution Channels);
• Head of Research and Development; (including Search Engine Optimisation and Systems Architecture)
• Portfolio Manager;
• Senior Analyst (including Structuring Professional);
• Senior Trader/Trader;
• Odds Compiler Specialist.

 

Προϋποθέσεις


Προκειμένου να υπαχθεί ένα πρόσωπο στους HQP Rules, το πρόσωπο αυτό πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:


1. Το εισόδημα του φυσικού προσώπου πρέπει να προκύπτει από μια ειδική σύμβαση εργασίας σε μια επιλέξιμη θέση


2. Η σύμβαση εργασίας πρέπει να έχει υπογραφεί με μια εταιρία που έχει αδειοδοτηθεί και/ή αναγνωρισθεί από μια Αρμόδια Αρχή, ήτοι τον MFSA και/ή την LGA;


3. 3. Το εισόδημα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε €75,000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) χωρίς να συνυπολογίζεται η ετήσια αξία τυχόν πρόσθετων παροχών, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται βάσει του Δείκτη Λιανικής Πώλησης. Ο σταθερός συντελεστής 15% επιβάλλεται μέχρι το ανώτατο ποσό των €5,000,000 (πέντε εκατομμυρίων ευρώ). Το υπερβάλλον (το ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο αυτό όριο) δε φορολογείται.


4. Το πρόσωπο πρέπει να αποδείξει επαρκώς στον MFSA και/ή στην LGA ότι:


i. Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες φορολογείται στη Μάλτα;
ii. Η σύμβαση εργασίας υπόκειται στους νόμους της Μάλτας;
iii. Διαθέτει επαγγελματικά προσόντα;
iv. Διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική πείρα;
v. Ασκεί καθήκοντα eligible officer (οι ανωτέρω αναφερθείσες θέσεις).


5. Το πρόσωπο δεν πρέπει να έχει επωφεληθεί από μειώσεις που προσφέρονται στους εκπατρισμένους παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών αναφορικά με τα κόστη μετεγκατάστασης ούτε από άλλες μειώσεις του άρθρο 6 του Νόμου περι Φορολογίας Εισοδήματος;


6. Το πρόσωπο πρέπει, για φορολογικούς σκοπούς, να αποκαλύπτει και να δηλώνει κάθε απολαβή αναφορικά με εισόδημα που προκύπτει από την ειδική εργασιακή σύμβαση;


7. Το πρόσωπο πρέπει να διαθέτει σταθερούς και επαρκείς πόρους, προκειμένου να συντηρείται ο ίδιος και τα εξαρτώμενα από αυτόν μέλη δίχως ανάγκη προσφυγής στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Μάλτας;


8. Το πρόσωπο πρέπει να διαμένει σε κατάλυμα το οποίο θεωρείται κανονικό για τα δεδομένα μιας αντίστοιχης οικογένειας στη Μάλτα και το οποίο πληρεί τις γενικές υγειονομικές προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν στη Μάλτα;


9. Το πρόσωπο πρέπει να διαθέτει κάποιο έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο;


10. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει ασφάλιση ασθενείας που να καλύπτει τον εαυτό του και τα εξαρτώμενα μέλη του έναντι παντός κινδύνου εντός της ΕΕ, ασφάλιση που συνήθως χρησιμοποιείται και από τους υπηκόους Μάλτας.


Πρέπει να σημειωθεί ότι εαν κάποιο πρόσωπο παρείχε μισθωτές υπηρεσίες για διάστημα άνω των δυο ετών (διάστημα το οποίο θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2010) βάσει εργασιακής σύμβασης που απαιτούσε την εκπλήρωση των καθηκόντων του στη Μάλτα, το πρόσωπο αυτό εκπίπτει του πεδίου εφαρμογής των HQP Rules. Ωστόσο, κάποιο πρόσωπο που παρείχε μισθωτές υπηρεσίες στη Μάλτα μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να υπαχθεί στο φορολογικό συντελεστη 15%. Οι υπήκοοι των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ήτοι οι χώρες της ΕΕ καθώς και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν) και της Ελβετίας μπορούν να επωφεληθούν από το συγκεκριμένο φορολογικό συντελεστή για συνεχόμενο διάστημα πέντε ετών ενώ οι υπήκοοι τρίτων χωρών για συνεχόμενο διάστημα τεσσάρων ετών.


Τα πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη υπογράψει την ειδική σύμβαση εργασίας αναφορικά με μια «επιλέξιμη θέση» ("eligible office") δυο έτη πρίν την έναρξη ισχύος του παρόντος συστήματος (1η Ιανουαρίου 2010) έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο φορολογικό συντελεστή 15% για τα εναπομείναντα έτη. Για παράδειγμα, εάν ένας CEO υπήκοος χώρας ΕΟΧ που έχει υπογράψει ειδική σύμβαση εργασίας με έτος έναρξης ισχύος το 2008 (έτος βάσης) θα επωφεληθεί για τρία χρόνια από το παρόν σύστημα, ήτοι για τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012, ενώ ένας Αμερικανός υπήκοος με αντίστοιχη θέση θα επωφεληθεί από το φορολογικό συντελεστή 15% για τις χρήσεις 2010 και 2011.


Περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στους HQP Rules


Το εισόδημα φυσικού προσώπου που προκύπτει από μισθωτή εργασία σε "eligible office" δε θα υπάγεται στο μειωμένο φορολογικό συντελεστή 15% εαν:


1. Καταβάλλεται από εργοδότη που λαμβάνει οποιεσδήποτε παροχές δυνάμει νόμων που παρέχουν επιχειρηματικά κίνητρα ή;


2. Καταβάλλεται από πρόσωπο που συνδέεται με τον εργοδότη που λαμβάνει οποιεσδήποτε παροχές δυνάμει νόμων που παρέχουν επιχειρηματικά κίνητρα ή;


3. Στο πρόσωπο αυτό ανήκει περισσότερο από το 25% (άμεσα ή έμμεσα) της εταιρίας που έχει αδειοδοτηθεί και/ή αναγωρισθεί απο την Αρμόδια Αρχή ή;


4. Το πρόσωπο, πρίν την έναρξη ισχύος του παρόντος σχεδίου, παρέχει ήδη μισθωτές υπηρεσίες στη Μάλτα σε εταιρία που δεν έχει αδειοδοτηθεί και/ή αναγνωρισθεί από την Αρμόδια Αρχή ή δεν κατέχει "eligible office" σε εταιρία που έχει αδειοδοτηθεί και/ή αναγνωρισθεί από την Αρμόδια Αρχή;


5. Κατατεθεί οποιαδήποτε αίτηση για απαλλαγή, παρακράτηση, μείωση και πίστωση ή συμψηφισμό κάθε είδους φόρου (εξαιρείται ο φόρος εισοδήματος που παρακρατείται στην πηγή).
 

| | | | | | | | | | GM Corporate © Copyright 2022
Άλλα μέλη του Ομίλου Economicard