gm corporate logo gm corporate statement
   
GM Corporate and
Fiduciary Services Ltd.
147/1, St. Lucia Street,
Valletta VLT 1185, Malta.
+(356) 2123 5341
info@gmint.com
GM Corp Linkedin GM Corp Facebook
Απαραίτητα προσόντα και γενικές πρϋποθέσεις
-

Το Individual Investor Programme (IIP) της Δημοκρατίας της Μάλτας, δυνάμει του Legal Notice 47 του 2014, επιτρέπει την κτήση της ιθαγένειας, μέσω ενός πιστοποιητικού πολιτογράφησης, από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των οικογένειών τους) που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Μάλτας.

 

Το Individual Investor Programme της Μάλτας είναι το πρώτο πρόγραμμα του είδους του που είναι αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη νομιμότητά του. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να διευκολύνει την απονομή της Μαλτέζικης υπηκοότητας μέσω επενδύσεων σε υπηκόους άλλων χωρών καθώς και στα εξαρτώμενα μέλη τους.

 

Ο κυρίως αιτών, προκειμένου να έχει το δικαίωμα κτήσης της ιθαγένειας βάσει του προγράμματος, πρέπει:

1. Να είναι τουλάχιστον 18 ετών;

2. Να δεσμευθεί για την καταβολή της απαιτούμενης συνδρομής;

3. Να τηρεί τις τυπικές προϋποθέσεις για την αίτηση;

4. Να δεσμευθεί να προσκομίσει απόδειξη κατοικίας και τίτλου στη Μάλτα;

5. Να δεσμευθεί να προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα, χρεώγραφα κτλ.;

6. Να πληρεί οποιεσδήποτε επιπλέον προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Νόμο Περί Φορολογίας Εισοδήματος.

 

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα τέλη (τα σχετιζόμενα με την πραγματοποίηση της Δέουσας Επιμέλειας καθώς και τα τραπεζικά τέλη) και από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:

1. Ένα πιστοποιητικό από κάποιο έγκριτο σύστημα υγείας που να ικανοποιεί την Αρχή Identity Malta ότι ο κυρίως αιτών και τα εξαρτώμενα από αυτόν μέλη δεν είναι φορείς κάποιας μεταδοτικής ασθένειας ούτε πάσχουν από κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.;

2. Ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά από την Αστυνομία;

3. Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τόσο ο κυρίως αιτών όσο και τα εξαρτώμενα μέλη του πληρούν τις προϋποθέσεις Ήθους και Καταλληλότητας για την κτήση της Μαλτέζικης ιθαγένειας;

4. Ανάληψη υποχρέωσης να προβεί στην απαιτούμενη συνδρομή κατά το χρόνο κατάθεσης της αιτήσεως;

5. Ανάληψη υποχρέωσης για αγορά ή ενοικίαση ιδιωτικής κατοικίας στη Μάλτα;

6. Ανάληψη υποχρέωσης να προβεί σε άλλες επενδύσεις στη Μάλτα.

 

Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τα άλλα συμπληρωματικά έγγραφα θα πρέπει να συμπληρώνονται στα Αγγλικά ή να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στα Αγγλικά..

 

Ο κυρίως αιτών θα πρέπει να προσκομίσει και μια ένορκη βεβαίωση για κάθε εξαρτώμενο μέλος άνω των 18 ετών, εκτός της συζύγου, όπου βεβαιώνεται ότι στηρίζει οικονομικά τα μέλη αυτά.

 

Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κυβερνήσεως http://iip.gov.mt/;.

Προϋποθέσεις καταλληλότητας
+

Εκτός των ανωτέρω αναφερθέντων, οι ελάχιστες προϋποθέσεις καταλληλότητας για τον κυρίως αιτούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος ορίζονται ως εξής:

1. Κατάλληλη διαδικασία επιβεβαίωσης του background του κυρίως αιτούντος και των εξαρτώμενων μελών άνω των 12 ετών;

 

2. Ένα αστυνομικό πιστοποιητικό που εκδίδεται απο την Αστυνομία Μάλτας καθώς και ένα αστυνομικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (α) της χώρας προέλευσης και (β) της χώρας (ή των χωρών) διαμονής, στην οποία ο αιτών έχει διαμείνει για περίοδο άνω των 6 μηνών κατα τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου αποδεικνύεται σε ικανοποιητικό βαθμό στην Identity Malta ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση ενός τέτοιου πιστοποιητικού, γίνεται δεκτή και μια ένορκη βεβαίωση εκ μέρους του αιτούντος καθώς και κάθε εξαρτώμενου μέλους, όπου δηλώνεται ότι έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο;

 

3. Ο κυρίως αιτών και οποιοδήποτε εξαρτώμενο μέλος του δε θα πρέπει να έχουν παραπεμφθεί ή εμφανισθεί ποτέ ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως εάν κρίθηκαν ένοχοι ή όχι από το Δικαστήριο;

 

4. Κατά το στάδιο της αιτήσεως, ο αιτών και κάθε εξαρτώμενο μέλος δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στους καταλόγους της International Criminal Police Organization (INTERPOL);

 

5. Ο αιτών, καθώς και κάθε εξαρτώμενο μέλος, δεν πρέπει να συνιστούν (ή να πιθανολογείται ότι συνιστούν) απειλή για την εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη ή δημόσια υγεία;

 

6. Δεν πρέπει να εκκρεμούν κατηγορίες (σε κανένα χρονικό στάδιο) εις βάρος του αιτούντος, καθώς και κάθε εξαρτώμενου μέλους, σχετικές με εγκλήματα τρομοκρατίας, ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα που παραβιάζουν τις διατάξεις περί Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (όπως καθιερώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Τα ανωτέρω αναφερθέντα άτομα δεν πρέπει επίσης να έχουν κριθεί ένοχα για αυτά τα εγκλήματα.;

 

7. Ο αιτών, καθώς και κάθε εξαρτώμενο μέλος, δε θα πρέπει να έχουν κριθεί ένοχοι ή να έχουν κατηγορηθεί για οποιοδήποτε έγκλημα διαταράξεως της οικογενειακής ειρήνης, όπως (η αναφορά είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική):

(i) Παιδοφιλία,

(ii) Ασέλγεια σε ανήλικο,

(iii) Βιασμός,

(iv) Ασέλγεια με χρήση βίας,

(v) Προώθηση ανηλίκων σε πορνεία

(vi) Απαγωγή;

 

8. Ο αιτών, καθώς και κάθε εξαρτώμενο μέλος, δε θα πρέπει να έχουν κριθεί ποτέ ένοχοι ή, κατά το στάδιο της αιτήσεως, δεν πρέπει να διενεργείται σε βάρος τους έρευνα ως υπόπτους ή να κατηγορούνται για οποιοδήποτε έγκλημα που να τιμωρείται από το νόμο με φυλάκιση άνω του ενός έτους (εκτός αν πρόκειται για έγκλημα από αμέλεια). Ο αιτών πρέπει να επισυνάψει στην αίτησή του μια ένορκη δήλωση επικυρωμένη ενώπιον δικηγόρου, συμβολαιογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου (βάσει εθνικής νομοθεσίας) προσώπου, ότι οι παρασχεθείσες πληροφορίες είναι αληθείς.;

 

9. Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έγγραφα:

(i) Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και

(ii) Θα πρέπει να περιλαμβάνουν το πλήρες όνομα του προσώπου που επικυρώνει το έγγραφο καθώς επίσης και την ιδιότητα υπό την οποία ενεργεί, τη διεύθυνση της ιδιωτικής ή επαγγελματικής του κατοικίας, τον τηλεφωνικό του αριθμό και τη διέυθυνση email του.

 

Δε θα εγκριθεί η απονομή υπηκοότητας βάσει του προγράμματος σε αιτούντα που:

1. Περιλαμβάνει ψευδείς πληροφορίες στην αίτησή του;

2. Έχει Ποινικό Μητρώο;

3. Αποτελεί αντικείμενο αστυνομικών ερευνών;

4. Συνιστά ενδεχόμενη απειλή για την εθνική ασφάλεια της Μάλτας;

5. Εμπλέκεται, ή ενδέχεται να εμπλέκεται, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα δυνάμενη να προκαλέσει δυσφήμηση της Μάλτας στο εξωτερικό ή

6. Του αρνήθηκαν τη χορήγηση ταξιδιωτικής visa από μια χώρα, με την οποία η Μάλτα έχει συμφωνήσει ότι δεν απαιτείται visa προκειμένου να ταξιδέψει κάποιος υπήκοός της σε αυτή, και δεν επήλθε σε μεταγενέστερο στάδιο άρση της αρνήσεως αυτής.

 

Παρά τα ανωτέρω, η Identity Malta μπορεί παρ’όλα αυτά να θεωρήσει πως αξίζει να χορηγηθεί στον αιτούντα έγκριση κτήσεως της Μαλτέζικης υπηκοότητας λόγω εξαιρετικών περιστάσεων (των οποίων το βάρος απόδειξης φέρει ο αιτών). Στην περίπτωση αυτή θα εκδώσει μια αιτιολογημένη απόφαση όπου θα αναφέρει τους λόγους χορήγησης της εγκρίσεως. Κατόπιν, η Αρχά θα παραπέμψει την αίτηση στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος να χορηγήσει τη σχετική έγκριση.

Απαιτούμενες εισφορές
+

 

Εισφορές:

 

Κυρίως αιτών (€10,000 πρέπει να καταβληθούν προ της καταθέσεως της αιτήσεως ως μη επιστρέψιμη προκαταβολή)

€650,000

Σύζυγος

€25,000

Κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας 0-17

€25,000

Κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας 18-26

€50,000

Κάθε εξαρτώμενο μέλος ηλικίας 55 ετών και άνω

€50,000

 

 

 

Κάθε εξαρτώμενο μέλος ηλικίας 55 ετών και άνω:

 

Κυρίως αιτών

€7,500

Σύζυγος

€5,000

Κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας 0-17

€3,000

Κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας 18-26

€5,000

Κάθε εξαρτώμενο μέλος ηλικίας 55 ετών και άνω

€5,000

 

 

 

Τέλη Διαβατηρίου

€500 (κατ’ άτομο)

 

 

 

Τραπεζικά τέλη (ανά αίτηση)

€200

Διαδικασία αιτήσεως
+

Κάθε αίτηση πρέπει να κατατίθεται σε και να εξετάζεται από την Identity Malta.

 

Εντός 90 ημερών από την κατάθεση της αίτησης για υπηκοότητα, η Identity Malta θα επιβεβαιώνει ότι:

(α) η αίτηση πληρεί τις απαιτούμενες τυπικές προϋποθέσεις;

(β) όλες οι σχετικές πληροφορίες που προσκομίστηκαν από τον αιτούντα επιβεβαιώνονται από μια ανεξάρτητη πηγή που εφαρμόζει Δέουσα Επιμέλεια;

(γ) το background του αιτούντος και των εξαρτωμένων προσώπων, εάν υπάρχουν τέτοια, έχει επιβεβαιωθεί από μια ή περισσότερες ανεξάρτητες πηγές που εφαρμόζουν Δέουσα Επιμέλεια ;

(δ) έχουν καταβληθεί όλα τα τέλη (Δέουσας Επιμέλειας, διαβατηρίου και τραπεζικά) καθώς επίσης και η μη επιστρέψιμη προκαταβολή της εισφοράς;

(ε) η προέλευση όλων των κεφαλαίων έχει εξακριβωθεί

(στ) έχει πραγματοποιηθεί προσήκουσα στάθμιση κινδύνων.

 

Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκπληρώσεως της ανωτέρω επιβεβαιωτικής διαδικασίας, η Identity Malta θα προβεί, εάν κρίνει απαραίτητο, σε περαιτέρω ελέγχους του background και θα ενημερώσει γραπτώς τον ανάδοχο και τον Εγκεκριμένο Εκπρόσωπο (εάν υπάρχει) για το εάν η άιτηση:

(α) Έγινε κατ’αρχήν δεκτή;

(β) Απορρίφθηκε ή

(γ) Βρίσκεται ακόμα υπό εξέταση.

 

Εαν μια αίτηση γίνει δεκτή κατ’αρχήν, η Identity Malta θα εκδώσει μια κατ’αρχήν αποδοχή όπου θα ενημερώνει τον κυρίως αιτούντα ότι πρέπει να προσκομίσει:

(α) Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο κυρίως αιτών και τα εξαρτώμενα μέλη καλύπτονται από μια διεθνή ασφάλεια υγείας την οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να τη διατηρήσουν επ’αόριστον.

(β) Γραπτή δέσμευση ότι:

(i) Είτε θα αγοράσει και θα διατηρήσει υπό την κυριότητά του ιδιωτική κατοικία στη Μάλτα ελάχιστης αξίας €350,000

(ii) Είτε θα ενοικιάσει ιδιωτική κατοικία στη Μάλτα με ελάχιστο ετήσιο ενοίκιο αξίας €16,000

 

Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομιστούν εντός 4 μηνών από την έκδοση της κατ’αρχήν αποδοχής με κατάθεση του συμβολαίου αγοράς ή ενοικίασης της συγκεκριμένης κατοικίας στην Identity Malta.

 

Η αγορασθείσα/ ενοικιασθείσα κατοικία δεν επιτρέπεται να ενοικιαστεί/ υπενοικιαστεί και θα πρέπει να διατηρηθεί υπό την κυριότητα/ κατοχή του αιτούντος για μια περίοδο τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς/ ενοικίασης.

 

Ο αιτών δικαιούται ωστόσο να πωλήσει το ακίνητο ή να διακόψει τη μίσθωση, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει σε ικανοποιητικό βαθμό στην Identity Malta ότι έχει αγοράσει ή μισθώσει μια άλλη ιδιωτική κατοικία στη Μάλτα, η οποία πληρεί τα απαιτούμενα κριτήρια, και δεσμεύεται (ο αιτών) να διατηρήσει τη συγκεκριμένη κατοικία έως το πέρας της πενταετούς περιόδου.

 

(γ) Μια γραπτή δέσμευση ότι θα προβεί σε επενδύσεις ύψους €150,000 στη Μάλτα σε, μεταξύ άλλων, μετοχές, ομόλογα, χρεώγραφα, οχήματα ειδικού σκοπού και άλλα επενδυτικά οχήματα καθώς και ότι θα διατηρήσει τις συγκεκριμένες επενδύσεις για μια περίοδο τουλάχιστον 5 ετών.

 

Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομίζονται εντός 4 μηνών από την έκδοση της Επιστολής Εκ Προοιμίου Αποδοχής.

 

Προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο αλλά μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση.

 

Εντός 5 ημερών από την εκ προοιμίου αποδοχή, ο κυρίως αιτών θα ειδοποιηθεί να καταβάλει την εισφορά (μείον της ήδη ληφθείσας μη επιστρέψιμης προκαταβολής).

 

Η εισφορά (μείον της ήδη ληφθείσας μη επιστρέψιμης προκαταβολής) πρέπει να καταβληθεί εντός 20 ημερών από αυτήν την ειδοποίηση.

 

Όταν καταβληθεί το ανωτέρω αναφερθέν ποσό και πληρωθούν οι προϋποθέσεις της Επιστολής Εκ Προοιμίου Αποδοχής, η Identity Malta θα ειδοποιήσει τον Υπουργό να εκδώσει ένα πιστοποιητικό πολιτογράφησης.

 

Ο Υπουργός θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό πολιτογράφησης στο όνομα του αιτούντος εντός 2 ετών (αλλά όχι πριν την πάροδο τουλάχιστον 6 μηνών) από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως, αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι οι προϋποθέσεις της Επιστολής Εκ Προοιμίου Αποδοχής έχουν πληρωθεί.

 

Για την έκδοση πιστοποιητικού πολιτογράφησης δυνάμει του συγκεκριμένου νόμου, απαιτείται ο κυρίως αιτών να προσκομίσει αποδεικτικό υλικό ότι διέμενε στη Μάλτα για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών προ της εκδόσεως του πιστοποιητικού πολιτογράφησης.

 

Το πιστοποιητικό πολιτογράφησης αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα και η αίτηση για έκδοση διαβατηρίου μπορεί να προχωρήσει μόνο μετά την ορκομωσία του αιτούντος.

 

Εξαρτώμενα μέλη

Σχετικά με τα εξαρτώμενα μέλη κάτω των 18 ετών πρέπει:

(α). τα έντυπα να υπογράφονται και από τους δυο γονείς ως κηδεμόνες τους και

(β). Σε περίπτωση που ένας γονέας έχει πλήρη κηδεμονία ή κάποιο άλλο πρόσωπο έχει τη νομική κηδεμονία του εξαρτώμενου μέλους, πρέπει να προσκομιστούν τα προσήκοντα νομικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η ανάθεση της κηδεμονίας έγινε από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή.

 

Εάν ο αιτών προβεί σε ψευδή κατάθεση ή παραλείψει απαιτούμενες πληροφορίες, απόρριψη της αιτήσεως είναι δυνατή μόνο γι’αυτό το λόγο.

 

Κατάθεση των αιτήσεων

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται από τον κυρίως αιτούντα ενώπιον της Identity Malta μέσω Εγκεκριμένων Εκπροσώπων ή τον ανάδοχο.

| | | | | | | | | | GM Corporate © Copyright 2022
Άλλα μέλη του Ομίλου Economicard